Duurzaamheid

Laat ons trots kunnen zijn op de aarde die we aan onze kinderen nalaten …

Met duurzame ontwikkeling kunnen we voorzien in de behoeften van vandaag, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzame landbouw wordt omschreven als een evenwicht tussen drie gebieden: P-People, P-Planet en P-Profit of, anders gezegd, een evenwichtige combinatie van mens en milieu met een positief bedrijfsresultaat. Duurzame landbouw moet rekening houden met deze drie dimensies en kiezen voor een verrijkende uitwisseling tussen de betrokken partners. In de landbouw wordt duurzaamheid steeds meer gezien als een motor van de moderne productiemethoden.

 • Maatschappij: voorzien in de behoeften van de bevolking.
 • Milieu: de diversiteit van de soorten en de natuurlijke rijkdommen en energiebronnen bewaren.
 • Economie: vermogen creëren en de materiële levensomstandigheden verbeteren.

 

Goed ingeburgerde begrippen bij de landbouwers …

We lanceren ons project voor duurzame landbouw omdat we vaststellen dat er vandaag een grote kloof gaapt tussen de burger en de landbouwsector. Burgers wonen steeds verder weg van het platteland en weten meestal weinig af van wat zich afspeelt achter de schermen van de sector. Tegelijk zijn voor de landbouwbedrijven de kwaliteits- en kwantiteitseisen van de consumenten een dagelijkse realiteit. Het zijn de landbouwers die als grondstoffenproducenten de consumenten voorzien van gezonde kwaliteitsvoeding die beantwoordt aan de talrijke normen en voorwaarden die de industrie en de distributiesector opleggen om aan de globale vraag te kunnen voldoen. Landbouwers nemen daarom tal van milieu- en diervriendelijke en kwaliteitsbevorderende maatregelen, maar blijven tegelijk bedacht op hun eigen rentabiliteit. We zien dat alle landbouwers, al naargelang hun sector en activiteiten, goede praktijken ontwikkelen, zowel in de akkerbouw als in de veeteelt. Binnen de Groep Wal.Agri en met het Ader-project willen we verder durven denken. Enerzijds is het van het grootste belang om aan onze medeburgers te tonen hoe de Landbouw Écht is en welke inspanningen er al gebeuren op het platteland. Anderzijds willen we onze klanten ondersteunen in hun duurzame aanpak door hen de deskundigheid, dienstverlening, producten en advies te bieden die ze nodig hebben om hun economische en/of ecologische doelstellingen te halen.

In de praktijk betekent duurzame landbouw … 

 • Handelen in het voordeel van iedereen
 • Zijn bedrijf, de bodem en het milieu gezond houden
 • Het milieu beschermen en tegelijkertijd de opbrengsten verhogen
 • De waterkwaliteit beschermen en verbeteren
 • Voorzien in de voedselbehoeften van de samenleving
 • De kwaliteit en veiligheid van de voedingsmiddelen waarborgen
 • De inkomsten van de bedrijven garanderen en veilig stellen
 • De economische levensvatbaarheid van de hele landbouwsector verzekeren
 • De levenskwaliteit van de landbouwers en van de maatschappij als geheel verbeteren
 • Anticiperen op de toekomstmogelijkheden

 

Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons